تمركز در اين كمپ تابستاني بر روي توسه ي مهارت ها و دانش زباني، كار تيمي، فرهنگ و هنر،

ورزش و تقويت روحيه زندگي جمعي و مستقل بودن و افزايش اعتماد به نفس كودكان و نوجوانان مي باشد.

                                            منبع: www.iranslc.com